Quản lý kế toán Nha Khoa - Thẩm Mỹ

- Phần mềm quản lý kế toán danh riêng cho Nha Khoa - Thẩm Mỹ. Có thể xem số liệu doanh thu, lời lỗ từng ngày, tháng, quý. Và theo dõi công nợ của từng khách hàng theo từng loại dịch vụ

Sơ Lược

 Ai cũng biết kế toán là 1 công việc khó khăn nhưng đối với VTTECH Người dùng có thể tự tạo danh sách thu chị tại chi nhánh. Có thể xem số liệu doanh thu, lời lỗ từng ngày, tháng, quý. Và theo dõi công nợ của từng khách hàng theo từng loại dịch vụ

Chức Năng Chính

Phần mềm quản lý kế toán nha khoa thẩm mỹ

Kiểm soát toàn bộ thu chi tại chi nhánh, giúp kiểm soát dòng tiền chi ra và nhận vào theo ngày

Quản lý in hóa đơn tại chi nhánh

Quản lí in ấn hóa đơn khách hàng và tiền chi tại chi nhánh

Quản lý thu chi tại chi nhánh

Nguồn : vttechsolution.com.vn

Kiểm soát lời lỗ của chi nhánh

Theo dõi công nợ khách hàng

Theo dõi công nợ của khách hàng theo từng dịch vụ